Actievoorwaarden Winactie Koningsdag

Actievoorwaarden: Winactie Koningsdag

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie Koningsdag van Dutch Cups en GreenCups op social media (verder te noemen: de “Actie”) van Dutch Cups en GreenCups (verder te noemen: “de Organisator”). Dutch Cups en GreenCups zijngevestigd op Artemisweg 175 te Lelystad. 
 2. Dutch Cups en GreenCups zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De actie heeft als doel aandacht te genereren voor beide bedrijven.
 4. De Actie loopt van woensdag 26 april 2023 tot en met vrijdag 28 april 2023. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum. 
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. 
 6. De Actie wordt bekendgemaakt via de social media kanalen van Dutch Cups en GreenCups.

II. Deelname 

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die in de Actieperiode een story post op social media en hierbij Dutch Cups of Green Cups tagt.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram. 
 4. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar. 
 5. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname. 
 6. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd. 
 7. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 28 april 2023 23u59u een story te plaatsen met daarin Dutch Cups of GreenCups te taggen.
 8. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator. 

III. Prijzen 

 1. In totaal is er één (1) keer een setje herbruikbare glazen en cadeaukaart voor een slijterij naar keuze te winnen ter waarde van 20 euro per stuk. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt dan ook €20,-. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld. 
 2. De slijterijen naar keuze zijn gelimiteerd tot Gall & Gall en Mitra.
 3. Uit alle stories wordt 1 winnaars getrokken op onafhankelijke en willekeurige wijze. 
 4. Er moeten minimaal 15 deelnemers zijn aan de Actie om een winnaar te kunnen bepalen. Zijn er minder dan 15 deelnemers dan zal de Actie komen te vervallen. 
 5. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 6. De winnaars worden op uiterlijk 5 mei 2023 gecontacteerd. 
 7. De uitgekozen winnaars moeten voor 15 mei 2023 de winst bevestigen en/of accepteren door te reageren op het bericht van de Organisator via Facebook of Instagram. 
 8. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator. 
 9. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar niet voldeed aan de actievoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn. 
 10. De herbruikbare glazen waaruit gekozen kunnen worden zijn alle glazen behalve glazen die niet voorradig zijn en Metal Bierpul, Muzak, PunkPitcher, Samba, en de Bolero.
 11. De Organisator bepaald of een set herbruikbare glazen bestaat uit twee (2) of vier (4) glazen. 

IV. Aansprakelijkheid 

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs. 
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 
 3. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan. 
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie. 

V. Slotbepalingen 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 
 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@dutchcups.nl. 
 3. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overstemming met de Gedragscode opgesteld. 

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 20 april 2023