Handelsvisie

Handelsvisie Dutch Cups “Eerlijke handelspraktijken”

Dutch Cups houdt zich aan Europese gedragscodes voor eerlijke en rechtvaardige handelspraktijken.
Dutch Cups verwerpt iedere vorm van corruptie en omkoperij. Geen enkele medewerker of bestuurder zal grote geschenken (met waarde van > € 100,-) of andere voordelen aannemen van of geven aan klanten, toeleveranciers, zakelijke partners of overheden. Medewerkers en directie van Dutch Cups mogen hun positie binnen het bedrijf niet misbruiken om persoonlijke voordelen te vragen, aan te nemen of te verlenen.

Dutch Cups werkt met schriftelijke overeenkomsten met haar klanten en leveranciers en volgens het principe dat schriftelijke afspraken altijd moeten worden nagekomen. Bij de uitwisseling van informatie moeten de mededingingswetgeving en andere toepasselijke wetten strikt worden nageleefd en moeten de partijen er binnen de grenzen van het redelijke zorg voor dragen dat de verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De geheimhouding van informatie moet worden geëerbiedigd, tenzij de informatie al openbaar is of onafhankelijk op rechtmatige wijze en te goeder trouw door Dutch Cups is verkregen. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend door Dutch Cups en haar medewerkers gebruikt voor de doelstelling waarvoor de informatie is verstrekt. Alle met Dutch Cups samenwerkende en overeenkomst-sluitende partijen in de gehele toeleveringsketen dragen hun eigen passende ondernemersrisico’s en verantwoordelijkheid. Alle overeenkomst-sluitende partijen gebruiken geen dreigementen om een ongerechtvaardigd voordeel te behalen of op ongerechtvaardigde wijze kosten af te wentelen. Dat wordt door Dutch Cups niet geaccepteerd en zal direct consequenties hebben voor de samenwerking.

De naleving van het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn fundamentele principes van het ondernemingsbeleid van Dutch Cups.

Geen enkele medewerker mag gediscrimineerd, lastig gevallen of bevooroordeeld worden op grond van geslacht, leeftijd, afstamming, ras, herkomst, geloof, religieuze of politieke denkbeelden, handicap, seksuele geaardheid of andere eigenschappen.