Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dutch Cups BV

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DUTCH CUPS BV STATUTAIR GEVESTIGD TE LELYSTAD, NEDERLAND, HIERNA TE NOEMEN DUTCH CUPS.

Artikel 1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking zijn onderstaande voorwaarden toepasselijk op alle aanbiedingen en koopovereenkomsten welke betrekking hebben op de door Dutch Cups gevoerde goederen.

Artikel 2. Offertes

a. Een schriftelijke offerte van Dutch Cups staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open.
b. Een offerte, die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor aanvaarding vermeldt, geldt vrijblijvend in die zin, dat een koopovereenkomst slechts tot stand komt indien een op grond van de offerte gedane bestelling door Dutch Cups schriftelijk wordt geaccepteerd.
c. Evenzo is een mondeling uitgebrachte offerte vrijblijvend, tot het moment van schriftelijke acceptatie van een gedane bestelling door Dutch Cups.

Artikel 3. Prijzen

a. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.
b. Indien zich na het uitbrengen van de offerte een wijziging in een of meer van deze factoren voordoet heeft Dutch Cups het recht, ook als de koopovereenkomst inmiddels is tot stand gekomen, de prijzen op billijke wijze aan de gewijzigde factoren aan te passen.
c. Tenzij in de offerte anders aangegeven gelden de opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Levertijden

a. Tenzij anders overeengekomen zijn de levertijden van Dutch Cups niet bindend.
b. In geval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van de overmacht situatie.
c. Onder overmacht wordt verstaan, iedere van Dutch Cups’ wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd, dan wel in redelijkheid niet meer van Dutch Cups verlangd kan worden, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, het geval dat Dutch Cups door haar leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot aflevering van de goederen in staat wordt gesteld.
d. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht voor langer dan drie maanden wordt opgeschort zijn zowel Dutch Cups als de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gebonden te zijn.

Artikel 5. Aflevering

a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie “niet-vrachtvrij”.
b. Met betrekking tot de aflevering van orders van geringe omvang behoudt Dutch Cups zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen.
c. Dutch Cups is bevoegd een order in gedeelten af te leveren en voor iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.
d. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn van Dutch Cups hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd, zodra zij laatstbedoelde fabriek of magazijn hebben verlaten, onverminderd het bepaalde in de volgende alinea.
e. Indien de koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de goederen dient mede te werken, zijn de goederen in afwijking van het vorenstaande reeds voor risico van de koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsovergang

a. Dutch Cups behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper afgeleverde goederen voor totdat haar vorderingen op de koper, uit welken hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.
b. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde als vermeld onder d. van dit artikel. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dutch Cups te bewaren. De koper is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, vliegtuig-, ontploffings-, en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Dutch Cups op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Dutch Cups zulks wenst, aan haar worden gecedeerd tot meerdere zekerheid voor voldoening van haar vorderingen op de koper.
c. Dutch Cups is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij het terugnemen van de goederen door Dutch Cups zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op het terugnemen gevallen kosten.
d. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Bij verkopen op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. De koper verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Cups, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra Dutch Cups daartoe de wens te kennen geeft, aan Dutch Cups te cederen tot meerdere zekerheid voor voldoening van haar vorderingen op de koper.
e. De koper verleent Dutch Cups het recht om vanaf het moment van bestelling tot aan het moment dat alles is betaald zijn boeken en bescheiden in te zien.

Artikel 7. Garantie en reclamering

a. Dutch Cups verleent aan de koper uitsluitend die garanties met betrekking tot de door Dutch Cups geleverde goederen, welke zij van de fabrikant van deze goederen heeft bedongen, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
b. Alle op de website van Dutch Cups of in offertes, folders, catalogi en in ander reclame materiaal opgenomen maten, gewichten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de gekochte goederen, hebben een informatief niet bindend karakter.
c. Reclamering ter zake van afgeleverde hoeveelheden en soorten van goederen en van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden binnen zes werkdagen na de aflevering van de goederen, bij overschrijding van welke termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Dutch Cups is vervallen.
d. Reclamering ter zake van de bij de aflevering niet uitwendig waarneembare gebreken die zich binnen de garantietermijn manifesteren, dient te geschieden binnen zes werkdagen na het optreden van deze gebreken, bij overschrijding van welke termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Dutch Cups ter zake van de gebreken is vervallen.
e. Reclamering ter zake van de opdruk van goederen dient te geschieden voor ingebruikneming en binnen zes werkdagen na aflevering van de goederen, bij overschrijding van welke termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Dutch Cups is vervallen. Voor schade die ontstaat ten gevolge van drukresultaten die afwijken van de verwachtingen van de koper, met uitzondering van wanprestatie(s) van de zijde van Dutch Cups, aanvaardt Dutch Cups geen enkele vorm van aansprakelijkheid tot enige wijze van schadevergoeding hoe ook genaamd.
f. De aansprakelijkheid van Dutch Cups voor gebreken in de door haar geleverde goederen wordt uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in dit artikel onder a. omschreven garantieverplichting. Elke vordering op Dutch Cups tot vergoeding van schade, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen in dit artikel onder a. omschreven is uitgesloten. De koper vrijwaart Dutch Cups voor alle schaden, kosten en interesse welke voor Dutch Cups mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door Dutch Cups geleverde goederen.

Artikel 8. Emballage


a. Tenzij de goederen worden afgeleverd in een fabrieksverpakking, die door de fabrikant niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht, worden verpakkingskosten extra aan de koper berekend.

Artikel 9. Betaling

a. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden zoals is overeengekomen in de overeenkomst, hetzij ten kantore van Dutch Cups, hetzij door overmaking op één van haar bankrekeningen.
b. Indien de koper niet binnen de onder a. van dit artikel genoemde termijn betaalt, heeft Dutch Cups het recht om vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van tenminste 1% per maand. De rentevoet kan door Dutch Cups worden verhoogd of verlaagd indien de rentestand op de kapitaal- en geldmarkt haar daartoe aanleiding geeft, omtrent welke verhoging Dutch Cups de koper vooraf schriftelijk zal informeren.
c. Indien Dutch Cups de inning van haar vorderingen op de koper uit handen geeft omdat de koper na te zijn aangemaand in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, komen de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening van de koper. Ter keuze van Dutch Cups kan de koper in een dergelijk geval worden belast voor de werkelijke kosten van de inning dan wel voor een bedrag gelijk aan 10% van de aan Dutch Cups verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente en administratie- en incassokosten.
d. Indien de koper in gebreke is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dutch Cups is Dutch Cups bevoegd, behoudens de overige haar toekomende rechten, de aflevering van de door de koper van Dutch Cups gekochte goederen voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze goederen slechts af te leveren onder rembours tegen contante betaling of behoorlijke zekerheidstelling, zulks ter uitsluitende beoordeling van Dutch Cups.
e. De koper zal ten alle tijde, op eerste verzoek daartoe en ten genoegen van Dutch Cups aan deze voldoende zekerheid verschaffen voor het nakomen van de uit de overeenkomst voor de koper voortvloeiende betalingsverplichtingen. Indien de koper na verloop van een termijn van zes werkdagen nadat Dutch Cups tot haar een verzoek in bovengemelde zin heeft gericht niet of naar inzicht van Dutch Cups niet voldoende zekerheid heeft verschaft, is Dutch Cups bevoegd, behoudens de overige haar toekomende rechten, de aflevering van de door de koper van Dutch Cups gekochte goederen voor de duur van het verzuim voldoende zekerheid te verschaffen, op te schorten, dan wel de goederen onder rembours tegen contante betaling af te leveren.

Artikel 10. Geschillen

a. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of ontstaan naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Lelystad. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Definities

  • De koper is de besteller c.q. klant die de door Dutch Cups gevoerde goederen koopt of wenst te kopen.
  • Aflevering is het moment dat de aangekochte goederen ter beschikking en voor rekening van de koper worden gesteld.
  • Offerte is een aanbieding van goederen tegen een voorgestelde prijs.
  • De overeenkomst is een schriftelijk contract tussen Dutch Cups en de koper waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent de levering van bepaalde goederen en diensten. Tevens vloeien er uit de overeenkomst voor beide partijen bepaalde verplichtingen voort die dienen te worden nagekomen.
  • Levertijd is de termijn waarbinnen de bestelde goederen door de koper worden ontvangen. Garantie is de zekerheid dat mogelijke herstellingen wegens onvoorziene gebreken voor rekening komen van de verkoper.
  • Reclamering is het reclameren c.q. een bezwaar indienen wegens enigerlei onrechtmatigheid van de bestelde goederen. Reclamering dient schriftelijk te geschieden binnen de in artikel 7 genoemde termijn.
  • Vervaldag is de uiterste dag genoemd in artikel 9 waarop de betaling van de aangekochte goederen door de koper dient te geschieden.